chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right envelop amazon google google2 google3 facebook facebook2 instagram whatsapp spotify twitter rss rss2 youtube twitch vimeo vimeo2 flickr flickr2 wordpress tumblr linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 info

Välkommen till Snusreklamation

SKRUF SNUS INTEGRITETSPOLICY

För oss på Skruf Snus är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Denna Integritetspolicy gäller för all Skruf Snus användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som kund hos oss. Den information vi samlar in om dig lämnar du ifrån dig i samband med att du kontaktar oss eller önskar genomföra en reklamation av vara. För att förbättra vår webbtplats samt förhindra otillbörlig åtkomst på webbplats använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies nedan. Vi på Skruf Snus använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig våra produkter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter, se mer ingående om dina rättigheter nedan. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Syfte: För att tillhandahålla möjligheten för dig som kund att kontakta oss.
Personuppgifter: Information du anger i fritextfält.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och ta emot frågor från dig du köpt hos oss.
Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna tillhandahålla möjligheter för dig att kontakta oss överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.
Lagringstid: Uppgifterna sparas under tiden vi genomför din reklamation samt upp till 12 månader därefter.

Vi samlar in dina personuppgifter från: De personuppgifter vi använder om dig är uppgifter du har lämnat till oss.

Syfte: För att kunna genomföra reklamation av vara
Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Order- och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation. Information du anger i fritextfält.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna genomföra reklamation av vara.
Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna genomföra reklamationer överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.
Lagringstid: Uppgifterna sparas under tiden vi genomför din reklamation samt upp till 12 månader därefter.

Vi samlar in dina personuppgifter från: De personuppgifter vi använder om dig är uppgifter du har lämnat till oss.

Syfte: För att säkerställa att våra kunder är över 18 samt förhindra obehörigas tillträde till vår webbplats
Personuppgifter: Demografiska uppgifter såsom ålder.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att säkerställa att du som kund är över 18 år. Detta gör vi för att det enligt lag krävs att du är över 18 år för att köpa tobaksvara. Vi använder även dina uppgifter för att förhindra obehöriga tillträde till vår webbplats.
Laglig grund: Säkerställa att du är över 18 år:Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Skruf Snus, dvs. att enbart sälja tobaksvara till dig som är över 18 år.
Förhindra obehörigas tillträde till vår webbplats: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förhindra obehörigas tillträde till webbplatsen överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.
Lagringstid: Uppgifterna sparas under tiden vi genomför din reklamation samt upp till 12 månader därefter.

Vi samlar in dina personuppgifter från: De personuppgifter vi använder om dig är uppgifter från inhämtade från följande cookies:

Säkerställa att du är över 18 år: Skruf_age_limit
Förhindra obehörigas tillträde till vår webbplats: Wordfence

Google analytics
Syfte: För att föra analys av kundbeteende i syfte att förbättra och utveckla vår webbplats
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår webbplats och hur länge besöket varade.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att bedriva analys av kundbeteende på vår webbplats i syfte att kunna förbättra och utveckla webbplatsen. Detta gör vi för att möta dina förväntningar och önskningar som kund.
Laglig grund:Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna utveckla och förbättra vår webbplats överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Skruf Snus ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Skruf Snus är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter.
  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
  • Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem.
  • Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter t.ex. när du anser de är felaktiga och du inväntar rättelse enligt ovan.
  • Du har även rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

Skruf Snus använder tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, förstörelse eller otillbörlig åtkomst. Vi på Skruf Snus delar eller sälja aldrig dina personuppgifter till någon annan uppgifterna behandlas bara inom EU/EES.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Postadress: Box 3068, 10361 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Tulegatan 15, 113 53 Stockholm
E-post: gdpr@skruf.se
Telefon:+46 8 789 22 00